Referat 2018

Ordinær generalforsamling i Galleri Rasch tirsdag d. 20. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent. Bent Ole Hansen valgtes. Han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

  1. Bestyrelsens beretning. ( se bilag ) Beretningen godkendt. Efter beretningen var der enkelte spørgsmål fra salen vedr. h.h.v. kommunalt tilskud, husleje, fremleje, anden brug af lokalet samt pressedækning. Det kommunale tilskud er p.t. 55.489,- og huslejen 54.000,-. Bestyrelsen er åben over for fremleje af lokalet til andre formål og vil fremdeles opkræve 250,- pr døgn, hvilket lejekontrakten ikke umuliggør. Pressedækningen er desværre lidt tilfældig, især fra Bornholms Tidendes side, på trods af, at vi annoncerer og sender pressemeddelelser. TV-dækningen er dog blevet lidt bedre. Desuden blev der givet udtryk for, at udstillingerne er varierede og at det er ærgerligt, at vi ikke har flere besøgende. Det blev foreslået, at man forlænger åbningstiden til kl. 17. Afslutningsvis skal nævnes, at formanden rettede en varm tak til afgående bestyrelsesmedlem Erling Risager for hans mangeårige virke for foreningen.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. ( se bilag ) Regnskab godkendt.
  3. Fastsættelse af kontingent. Uændret
  4. Indkomne forslag. Ingen
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Hanne Ø Pedersen, Verner Bendtsen og Ann Marie Frimand. Alle genvalgt.
  6. Valg af suppleant. På valg var Erling Risager, der ikke ønskede genvalg. Der skulle desuden vælges en suppleant for et år. Valgt blev Hanne Blem Bidstrup og Annelie Hansen.
  7. Valg af revisor. Erik Hansen blev genvalgt.
  8. Eventuelt. Intet