Foreningen

Vedtægter for Foreningen Galleri Rasch
§1 Foreningens navn er Galleri Rasch. Dens hjemsted er Rønne – Bornholm.

§2 Foreningen, der ikke er erhvervsmæssig, har til formål at etablere kunstudstillinger og at arbejde med kunstformidlende aktiviteter.

I det konkrete tilfælde at foreningen står uden egnede lokaler, kan foreningen midlertidigt suspendere aktiviteterne. Suspensionen kan højst vare 12 måneder ad gangen og skal vedtages på en generalforsamling. En suspension af aktiviteterne medfører kontingentfritagelse for perioden.

§3 Som foreningens medlemmer kan optages personer eller virksomheder som har interesse for kunst, formidling eller anvendelse heraf i såvel privat som i erhvervsmæssig sammenhæng. Medlemskabets rettigheder vedtages på generalforsamlingen. Ønske om optagelse som medlem rettes til foreningens sekretær. Et medlem kan ekskluderes p. g. a. manglende kontingentindbetalinger

§4 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også som legater og arv.

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger bestyrelse og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent og godkender vedtægtsændringer. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og højst 7, således at i ulige år afgår tre til fire medlemmer og i lige år afgår to til tre. Endvidere vælges for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer mindst en og højst to suppleanter for et år. Genvalg kan finde sted. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter og udpeger udvalg, komiteer og arbejdsgrupper.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter og udpeger udvalg, komiteer og arbejdsgrupper.

§6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel samt endvidere annonceres i dagspressen og indeholde dagsorden hvori følgende punkter skal indgå:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Af dagsordenen kan det fremgå hvem bestyrelsen foreslår til ledigblevne poster som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, forslag til kontingentets størrelse samt bestyrelsens og medlemmernes eventuelle forslag til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne til emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen eller forslag til bestyrelseskandidater, skal være formanden i hænde senest 1. februar inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.

Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Kandidater med de højeste stemmetal er valgt. Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, foretages der omvalg mellem de således berørte kandidater.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§7 Forandringer i vedtægterne som foreslås af andre end bestyrelsen, såvel som foreningens frivillige opløsning, af hvem denne end foreslås, kan kun vedtages når halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes med simpelt flertal afgørelse om hvorvidt forslaget skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling hvor afgørelsen træffes uanset de fremmødte medlemmers antal.

§8 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv tegningsfuldmagt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§9 Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§10 Foreningen kan opløses ifølge generalforsamlingen, jvnf. §7.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue en kunstformidlende organisation på Bornholm efter bestyrelsens beslutning. Dog skal midler som er modtaget som tilskud fra kommunale eller andre offentlige myndigheder, og som ikke er brugt på tidspunktet for opløsningen, tilbagebetales til vedkommende offentlige myndighed.